Hanya dengan belajar (ikhtiar) dan berdoa (tawakal) kita dapat sukses

Wednesday, 29 May 2013ULANGAN MIDE SEMESTER GANJIL
MADRASAH ALIYAH NEGERI NGANJUK
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
KELAS : XI-AKSEL


HARI/TANGGAL :
Selasa,23-04- 2012
WAKTU :
90 MENIT
MATA PELAJARAN :
AL-QUR’AN HADITS
 
     


PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT !
1.      Sebelum Islam datang orang-orang Arab Jahiliah sebenarnya telah mengenal Tuhan dan mengimani sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Pengertian di atas dapat dipahami dari jawaban mereka ketika ditanya tentang siapa Tuhan mereka yang menciptakan langit dan bumi. Potongan ayat yang menjelaskan hal di atas adalah…..
a.         ليقو لن خلقهنٌ العزيزالعليم                                  d. ألذي جعل لكم الأرض مهدًا
b.        من خلق السماوات والارض                                  e. وجعل لكم فيها سبلا
c.       والذي نزل من السماء ماء بقدر

2.      Nikmat Allah  pada Q.S. az-Zuhruf : 9 - 13 menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan nikmat atas hambanya yaitu sebagaimana tercantum dibawah ini kecuali  ....
      a. Menurunkan hujan                              c. Penciptaan alam semesta.        e.Bumi tempat menetap                    
      b. Berpasang pasangan                           d. Air laut
ألذي جعل لكم الأرض مهدًا
3.      Kata yang bergaris di atas mempunyai arti.
a.       Tempat persembunyian                       c. Tempat istirahat                      e.  Tempat tidak menetap   
b.      Tempat menetap                                 d.Tempat menuntut ilmu

4.      Allah menurunkan air hujan sesuai dengan ukuran tertentu . Hal ini sesuai dengan ayat…
a.     والذي نزل من السماء ماء بقدر           d. ولئن سأ لتهم من خلق السما وات
b.     خلق السماوات والأوض                    e. والذي خلق الأزواج كلها
c.         وجعل لكم من الفلك والأنعا ماتركبون   

5.      “Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati” merupakan terjemahan dari petikan firman Allah SWT  dibawah ini, yaitu....
a.        فأنشرنا به بلدة                    c.  بلدة ميتا كدالك                   e. فأنشرنا به بلدة ميتا كدالك  
b.         فأنشرنا به بلدة ميتا                  d. بلدة ميتا كدالك تخرجون

6.       Ayat 9 surat az-Zukhruf menunjukkan keesaan dan kekuasaanNya mencipta dan mengatur alam raya, sedang ayat 11 menguraikan membangkitkan manusia setelah kematian. Demikian kedua ayat tersebut mengisyaratkan dua prinsip pokok keimanan yaitu...
        a. Kepastian kiyamat dan kemurahan Allah       d. Kepastian kiyamat dan karunia Allah
        b. Keesaan Allah dan kepastian kiyamat             e.Keesaan dan kemurahan Allah
        c. Keesaan dan karunia Allah

7.       سبحن ا لذ ي سخر لنا
      Lafat yang bergaris bawah pada potongan ayat diatas  artinya……..
 1. Mengabaikan                                                    c. Melindungi                          e. Menjaga                
 2.  Menundukkan                                                 d. Mengendalikan

8.      Ungkapan kalimat dibawah ini adalah Doa naik kendaran sebagaimana yang dicontohkan  Rasulullah SAW. yaitu....
a.          والذي خلق الأزواج كلها                                  c إذاستويتم عليه                        d. ثمّ تذكر نعمة ربك
b.         سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين      d. ومن كلّ شيء خلقنا زوجينا  
9.      Kebiasaan Rasulullah SAW apabila mengendarai kendaraan, sebelum berdoa beliau membaca takbir dahulu sebanyak 
 a. Lima kali                              c. Empat kali                                    e. Tiga kali
 b.Dua kali                                d. Satu kali

10.                    لا يشكر ا لله من لا يشكر ا لنا س
Arti hadist tersebut diatas yang tepat adalah ……………..
 1. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada sesama manusia
 2. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia
 3. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang mau berterima kasih kepada sesama manusia
 4. Bersyukurlah kepada Allah atas rizki yang telah kita terima
 5. Kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah memberi  rizki kepada kita

11.          لاتسألن هذا النعيم يوم القيامة
       Petikan hadist Rosululloh SAW di atas mengandung maksud sebaagai berikut……..
       a. Manusia tidak akan kembali sehingga mendapat kenikmatan
       b. Allah akan menambah nikmat jika kita pandai bersyukur kepadanya
       c. Semua nikmat yang kita peroleh akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat.
       d. Azab Allah akan sangat berat apabila kita mengingkari nikmatnya.
       e. Manusia dikeluarkan dari rumah rumahnya dalam keadaan lapar.

12.        . أخرجكم من بيوتكم الجُوْع              Kalimat yang bergaris bawah di depan yang artinya adalah…
 a.    Haus                                          c. Lapar                                  e. Mulas
 b.   Dahaga                                       d. Kenyang

13.             حتى أصابكم هذا النعيم
Lafadz أصابكمsebagaimana bunyi hadis diatas terjemahannya yaitu.....
            a.       Kamu kena musibah                           c. Kamu mengeluarkan                   e. Kamu mendapatkan
            b.      Kamu mengenyangkan                      d. Kamu kembali
14.                ا نظر و ا ا لي من ا سفل منكم
Maksud Kandungan  hadist diatas adalah ……..
 1. Lihat orang yang lebih tinggi daripada kamu dalam urusan dunia
 2. Lihat orang yang lebih rendah daripada kamu dalam urusan akhirat
 3. Dalam urusan dunia kita harus melihat yang lebih rendah
 4. Lihat kebahagiaan orang lain dalam urusan dunia
 5. Lihat kesengsaraan orang lain dalam urusan akhirat

15.  Tujuan Allah menjadikan kendaraan selain sebagai alat   transportasi bagi  manusia adalah untuk....
 1. Mempermudah urusan dunia                              d. Mengingat dan memperhatikan nikmat Allah
 2. Mempermudah urusan akhirat                            e. Mempermudah urusan dunia dan akhirat
 3. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
16.  Sebagaimana secara tekstual bunyi hadis tentang nikmat Allah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menasehati kedua sahabatnya yaitu....
             a.       Abu bakar dan Ali                   c. Umar dan Usman                       e. Abu bakar dan umar
             b.      usman dan Abu bakar              d. Abu bakar dan Mu’awiah
17.  Lafadz   سبحان الله sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur’an az-Zuhruf : 13 lazim disebut ....
a.       Tashdiq                                            c. Thayibah                                               e. Tasbih
b.      Takbir                                              d. Tahfidz
18.  Lanjutan dari penggalan ayat di bawah ini , yang tepat adalah ……..
                                 وجعل لكم فيها سبلا لعلكم.....
a.     تخرجون                  b. تهتدون       c. تركبون                 d. مقرنين       e. تفلحون

19.  Hukum mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan potongan ayat berikut…    واشكرواله  Adalah…
 1. Mubah                                                             c. Sunnah                                e. Semua benar
 2. Wajib                                                               d. Jaiz

20.                          إنٌ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً
       Maksud potongan ayat di atas adalah….
a.       Sembahlah Allah melalui perantara berhala
b.      Orang yang menyembah selain Allah pada hakekatnya sesembahan tersebut tidak dapat memberikan sedikitpun rizki
c.       Bisa terjadi sesembahan selain Allah juga dapat memberikan rezki
d.      Orang kadang-kadang lebih percaya dengan sesembahan daripada Allah
e.       Sesembahan selain Allah justru mampu memberikan banyak rizki

21.  Pada zaman yang serba modern ini manusia tidak bisa dipisahkan dengan barang yang disebut Handphone [HP].
     Hp bisa menjadi berhala bila seseorang menganggap sebagai…..      
      a. Alat yang canggih          c. Sebagai teman                                 e. Alat pengirim pesan.
      b. Tuhan                             d. Sesuatu yang melebihi Tuhan.

22.  Kalimat dibawah ini yang mempunyai arti  dusta yaitu....
a.       إنما                               b. دون                          c. أوثنا                          d. إفكا               e رزقا
23.  Dalam urusan dunia kita diperintahkan untuk melihat orang yang lebih rendah daripada kita, hal ini terdapat dalam potongan hadis berikut ini yaitu....
a.   أنظروا إلى من هو أسفل منكم                c. لاتجدروا نعمة الله منكم          e. وعبدوه واشكروا له
b.    ولا تنظروا إلى من هو فوقكم                  d. لايملكون لكم رزقا

24.             . ان اشكر الناس الله تبارك وتعالى اشكرهم للناس
Berdasarkan hadist di atas maka diantara tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah adalah…..
a.       Selalu membaca hamdallah ketika mendapat nikmat
b.      Ia bekerja keras
c.       Ia menerima dan pasrah kepada Allah
d.      Ia pandai berterima kasih pada manusia
e.       Ia merasa harus mengejar nikmat secara maksimal

25.  Berhala segala sesuatu yang kamu puja selain Allah]  tidak dapat memberi rizki kepada kita, ini sesuai dengan potongan ayat di bawah ini..............
           a.     إنما تعبدون من دون الله أثانا               d. فابتغوا عند الله الرزق
           b.      إن الذين تعبدون من دون الله              e.   واعبدوه واشكرو له
           c.      لا يملكون لكم رزقا
Categories:


Semoga semua posting-an saya bermanfaat bagi saudara sekalian semua. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya lewat Facebook, Twitter atau Email

2 comments:

Pembaca yang baik yaitu mereka yang telah membaca kemudian memberikan komentar meskipun komentar itu pahit atau baik.